ทำไม Solar Cell จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ????

  • Solar Cell ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้ำ
  • Solar Cell ไม่เกิดเสียงขณะใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
  • Solar Cell ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม
  • Solar Cell ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากไม่ได้เกิดการเผาไหม้ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ